1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Soin Pur en een cliënt waarop Salon Soin Pur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Identiteit van de onderneming

Salon Soin Pur
Jongkindt Coninckstraat 50
2406 AR Alphen aan den Rijn
E-mailadres: info@salonsoinpur.nl
Kvk-nummer: 62193414
Btw-identificatienummer: NL001976892B76

3. Inspanningen

 1. De behandelaar van Salon Soin Pur zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de behandelaar worden verteld.
 3. De behandelaar van Salon Soin Pur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De behandelaar van Salon Soin Pur zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

4. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande telefonisch aan de afspraak aan Salon Soin Pur melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Soin Pur 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de behandelaar de gehele afspraak annuleren en toch 50% van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 5. Salon Soin Pur moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

5. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de behandelaar vóór de of bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De behandelaar neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
 3. Salon Soin Pur behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. Salon Soin Pur zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De behandelaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien dit op grond van een wettelijke bepaling is of als een rechtelijke uitspraak de behandelaar verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Betaling

 1. Salon Soin Pur vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde btw.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via pin te voldoen.

7. Aansprakelijkheid

 1. Salon Soin Pur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de behandelaar van Salon Soin Pur is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Salon Soin Pur is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Salon Soin Pur.
 2. Salon Soin Pur moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Salon Soin Pur de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over een product gegrond is zal Salon Soin Pur het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Salon Soin Pur en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. Garantie

 1. Salon Soin Pur geeft de cliënt zeven dagen garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, indien:
  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de behandelaar over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de behandelaar geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de behandelaar heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

10. Beschadiging en/of diefstal

 1. Salon Soin Pur heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Salon Soin Pur meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de behandelaar van Salon Soin Pur het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Salon Soin Pur wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van pedicures en schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

12. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Salon Soin Pur en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Salon Soin Pur.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.